ផែនទីពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការរឹតបន្តឹងប្រឆាំងជំងឺ
កូវីដ-១៩
Cambodia Covid Restrictions Map
Bottom of Page

Scroll for Instructions and New features - Map Embedded  at bottom of Page

សូមមើលទៅខាងក្រោមនៃគេហទំព័រ ដើម្បីស្វែងរកសេចក្ដីណែនាំ និងលក្ខណៈពិសេសថ្មី នៃផែនទី ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃគេហទំព័រ ។


Returning Visitor? - Click on the "Open Map" Below to open/view. Then Click TAP HERE

តើអ្នកជាភ្ញៀវទេសចរណ៍ដែលត្រូវត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញឬ? ចុចលើពាក្យ “បើកមើលផែនទី” ខាងក្រោម ដើម្បីមើល ។ បន្ទាប់មកចុចនៅទីនេះ ។ផែនទីពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការរឹតបន្តឹងប្រឆាំងជំងឺ កូវីដ-១៩
Cambodia Covid Restrictions Map


New ADDITION - In Partnership With David Benaim

Cambodia restrictions

Below is an Excel Spreadsheet of all Provincial and Nationwide Restrictions in place as a result of Covid Measures since February 20th,  2021.  This is updated as MapIT.KH adds new information.

Simply slide scroll to left or right to see more Provinces/Restrictions.

Note:  If a restriction states "partial area" - please see MapIt.KH Map  for that Province under Restrictions - This indicates that the restriction applies to only a partial area of a Province (District)

All additional details including start and end dates of Restrictions are at the top of  each Provincial pin under Restrictions.

  Let us know what you think of this new tool on FB Give us a review!

CAMBODIA COVID RESTRICTIONS MAP

This  WEBSITE WORKS BEST on TABLET, LAPTOP or COMPUTER
To view - open map then at bottom of screen, click TAP HERE to open menu - then scroll to tap on Province to to view restrictions and newslinks

ដើម្បីមើល សូមបើកមើលផែនទីនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃគេហទំព័រ ។ បន្ទាប់មក សូមចុចនៅទីនេះ ដើម្បីបើកបញ្ជី ។ បន្ទាប់មក សូមស្វែងរក និងចុចលើពាក្យ “ខេត្ត” ដើម្បីចូលមើលវិធានការរឹតបន្តឹង និង ប្រភពព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ ។

[**NEW The Map is now embedded on this website at the bottom of the page.]

[** ថ្មី! ផែនទីពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការរឹតបន្តឹងប្រឆាំងជំងឺ កូវីដ-១៩ គឺត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ ។ ]

Reliable Information validated with news links.

ព័ត៌មានដែលអាចជឿទុកចិត្ត មានសុពលភាពដោយភ្ជាប់នឹងប្រភពព័ត៌មាន ។


In accordance with the Government of Cambodia regulations on the dissemination of "false information" - all restrictions are validated with a news link or phone number of a Government office (ex. Battambang), who is then  contacted to confirm.  I am unable to update restrictions for areas without such validations in order to ensure accuracy.

ដោយយោងតាមបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពី ព័ត៌មានក្លែងក្លាយ គ្រប់វិធាការរឹតបន្តឹងទាំងអស់ គឺត្រូវបានធ្វើសុពលភាពដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រភពដើមនៃព័ត៌មាន ឬលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងរបស់ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាល (ឧ. ខេត្តបាត់ដំបង)


If you can provide such validation,  please email the restriction and validation with the location.

ប្រសិនបើអាចផ្ដល់សុពលភាព សូមជួយផ្ញើវិធានការរឹតបន្តឹង និងសុពលភាពរបស់វាជាមួយនឹងទីតាំង តាមអ៊ីម៉ែល ។

How to turn on/off Map Layers to improve your viewing to your needs
 • On the map next to the name of each Map layer on the legend is box with a checkbox.

 • Simply tap the box to ☑ turn on the map layer, or uncheck ▢ to turn off the map layer

 • When you uncheck the box it will remove from your viewing all items from that layer on the map from your viewing (example, uncheck Vaccination locations to remove all Green shields from the map)

How to View Mandatory Mask & Social Distancing Provinces
 • Following the directions above, simply check the box next to the name of this map layer to turn on this map layer and see all Provinces that are required to wear masks and maintain social distancing. It is best viewed if you zoom out to see the country as a whole.

 • Default is set for this layer to be turned off to improve viewing

MapIt.KH does not:
 • Map private residences (unless encompassed within a Red, Yellow or Orange Zone)

 • List names of individuals who have tested positive in our data on the map, however we do provide the links to the information provided by official sources

 • Use MOI as our only official source of information so as not to mislead the public that we are connected with the government

      MapIt.KH does use:
 • Fresh News as a Khmer News source

 • Provincial Administration Facebook pages as sources  of information 

 • Khmer Times, CNE English, The Phnom Penh Post, and VOD English (Since approximately the end of April, 2021, the latter three sources have had very limited information in English regarding the Covid situation in the Provinces).

 • If you have a reliable news source to recommend to MapIt.KH, please contact us

500,000

viewers and growing. Thank you!

ចំនួនអ្នកចូលមើល និងការកើនឡើង ។ សូមអរគុណ!

5+

Media Sources Cited

ប្រភពព័ត៌មានត្រូវបានដកស្រង់

Srey Nak

Khmer Translation provided by:សម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយ ស្រី​ណាក់

Former staff at Khmer Rouge Tribunal and a current Master Programme Student at Lund University, Sweden.

Srey Nak is also a Researcher and one of the founders of MapIt.KH.

អតីតបុគ្គលិកម្នាក់នៅសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម និងបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ លុន នៅប្រទេសស៊ុយអ៊ែត

David Benaim
 

Nationwide and Provincial Restrictions Excel Spreadsheet


Provided in Partnership with David Benaim - xlConsulting Asia Co.  Ltd.


ផែនទីពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការរឹតបន្តឹងប្រឆាំងជំងឺ
កូវីដ-១៩
Cambodia Covid Restrictions Map
covidmapKH@gmail.com

Battambang, Cambodia បង្កើតឡើងដោយ - ខេត្តបាត់ដំបង ប្រទេសកម្ពុជា